தமிழ் ரட்சி யின் அர்த்தம்

ரட்சி

வினைச்சொல்ரட்சிக்க, ரட்சித்து