தமிழ் ரத்தக்களரி யின் அர்த்தம்

ரத்தக்களரி

பெயர்ச்சொல்