தமிழ் ரத்தினச்சுருக்கமான யின் அர்த்தம்

ரத்தினச்சுருக்கமான

பெயரடை

  • 1

    குறைந்த சொற்களில் நேர்த்தியான.

    ‘ரத்தினச்சுருக்கமான பேச்சு’