தமிழ் ராவு யின் அர்த்தம்

ராவு

வினைச்சொல்ராவ, ராவி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு அரத்தால் தேய்த்தல்.