தமிழ் ருத்திராட்சம் யின் அர்த்தம்

ருத்திராட்சம்

பெயர்ச்சொல்