தமிழ் ரேகை சாஸ்திரம் யின் அர்த்தம்

ரேகை சாஸ்திரம்

(கைரேகை சாஸ்திரம்)

பெயர்ச்சொல்