லகு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

லகு1லகு2

லகு1

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

லகு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

லகு1லகு2

லகு2

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஒருமுறை உள்ளங்கை பதியுமாறு தட்டி, விரல்களை எண்ணும், தாளத்தின் ஒரு அங்கம்.