தமிழ் லாந்து யின் அர்த்தம்

லாந்து

வினைச்சொல்லாந்த, லாந்தி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு இங்குமங்குமாக நடத்தல்.

    ‘சும்மா லாந்தாதே, ஒரு இடத்தில் உட்கார்’