தமிழ் வச்சிரம் யின் அர்த்தம்

வச்சிரம்

பெயர்ச்சொல்