வஜ்ரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வஜ்ரம்1வஜ்ரம்2

வஜ்ரம்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மரப் பலகை முதலியவற்றை) ஒட்டுவதற்குப் பயன்படும் பசை.

வஜ்ரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வஜ்ரம்1வஜ்ரம்2

வஜ்ரம்2

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வைரம்.

    ‘உடம்பை வஜ்ரம் மாதிரி வைத்திருக்கிறான்’