தமிழ் வடலிப்பனை யின் அர்த்தம்

வடலிப்பனை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குறைந்த உயரமே வளர்ந்த பனை.