தமிழ் வடிகட்டிய யின் அர்த்தம்

வடிகட்டிய

பெயர்ச்சொல்