தமிழ் வணக்கத்துக்குரிய யின் அர்த்தம்

வணக்கத்துக்குரிய

பெயரடை

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    புனிதர் பட்டத்துக்கு முன்பு தரப்படுகிற முதல் நிலைப் பட்டம்.