தமிழ் வண்டில் யின் அர்த்தம்

வண்டில்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இரட்டைமாட்டு வண்டி.