தமிழ் வண்ணத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி யின் அர்த்தம்

வண்ணத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திரையில் எல்லா வண்ணங்களிலும் உருவங்களைக் காட்டும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி.