தமிழ் வீணாக்கு யின் அர்த்தம்

வீணாக்கு

வினைச்சொல்