தமிழ் வத்தை யின் அர்த்தம்

வத்தை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பாய்மரக்கப்பல்.