தமிழ் வனாந்திரம் யின் அர்த்தம்

வனாந்திரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு