தமிழ் வனை யின் அர்த்தம்

வனை

வினைச்சொல்வனைய, வனைந்து

  • 1

    (மட்பாண்டம் முதலியவற்றை) உருவாக்குதல்.

    ‘மட்பாண்டம் வனைவோர் சங்கம்’