தமிழ் வயதுக்குவா யின் அர்த்தம்

வயதுக்குவா

வினைச்சொல்-வர, -வந்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (பெண்) பருவமடைதல்; பருவமெய்துதல்.