வர்க்கம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வர்க்கம்1வர்க்கம்2

வர்க்கம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  வருமானம், அதிகார உரிமை, தொழில் முதலியவற்றின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட பிரிவு.

  ‘நடுத்தர வர்க்கம்’
  ‘ஆளும் வர்க்கம்’
  ‘தொழிலாளர் வர்க்கம்’

 • 2

  அருகிவரும் வழக்கு (ஏதேனும் ஒரு அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட) இனம்.

  ‘மனித வர்க்கம்’
  ‘ஆண் வர்க்கம்’
  ‘தாவர வர்க்கம்’

வர்க்கம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வர்க்கம்1வர்க்கம்2

வர்க்கம்2

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
 • 1

  கணிதம்
  குறிப்பிட்ட ஓர் எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்குவதால் கிடைக்கும் எண்.