தமிழ் வரன்முறைப்படுத்து யின் அர்த்தம்

வரன்முறைப்படுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி

  • 1

    உரிய நெறிமுறைகளின்படி அங்கீகரித்தல்.

    ‘விதிகளை மீறிக் கட்டியுள்ள கட்டடங்களை வரன்முறைப்படுத்த நகராட்சி புதிய திட்டம் வகுத்துள்ளது’