தமிழ் வரவு யின் அர்த்தம்

வரவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘வா’ என்னும் வினையின் (முதல் ஏழு பொருள்களிலும் வழங்கும்) பெயர்ச்சொல்.