தமிழ் வீரிடு யின் அர்த்தம்

வீரிடு

வினைச்சொல்வீரிட, வீரிட்டு