தமிழ் வருணி யின் அர்த்தம்

வருணி

வினைச்சொல்வருணிக்க, வருணித்து