தமிழ் வருமதி யின் அர்த்தம்

வருமதி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒருவருக்கு மற்றொருவரிடமிருந்து) வரவேண்டிய தொகை; பாக்கி.

    ‘அவரிடமிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வருமதி இருக்கிறது’