வர்ணம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

வர்ணம்1வர்ணம்2வர்ணம்3

வர்ணம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  நிறம்; வண்ணம்.

  ‘ஓவியத்தில் வர்ணச் சேர்க்கை சரியில்லை’

வர்ணம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

வர்ணம்1வர்ணம்2வர்ணம்3

வர்ணம்2

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு ஜாதி.

வர்ணம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

வர்ணம்1வர்ணம்2வர்ணம்3

வர்ணம்3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  இசைத்துறை
  இசை கற்பவர்களுக்குப் பயிற்றுவிக்கப்படும் இரண்டாவது பாடம்.

 • 2

  இசைத்துறை
  (பெரும்பாலும்) கச்சேரியின் துவக்கத்தில் பாடப்படும் உருப்படி.

 • 3

  இசைத்துறை நாட்டியம்
  நாட்டியத்தின் எல்லா அம்சங்களையும் விரிவாக வெளிப்படுத்தக் கூடிய அமைப்பு அல்லது உருப்படி.