தமிழ் வறிய யின் அர்த்தம்

வறிய

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு வறுமையில் உள்ள; ஏழ்மை நிறைந்த.

    ‘வறிய குடும்பம்’