தமிழ் வலக்கரம் யின் அர்த்தம்

வலக்கரம்

பெயர்ச்சொல்