தமிழ் வலமிடமாக யின் அர்த்தம்

வலமிடமாக

வினையடை

  • 1

    (வட்டப்பாதையில் சுற்றுவதைக் குறிக்கும்போது) வலதுபுறத்தில் தொடங்கி இடதுபுறத்தில் முடிவதாக; பிரதட்சணமாக.

    ‘கோயிலை வலமிடமாகத்தான் சுற்ற வேண்டும்’
    ‘கடிகார முட்கள் வலமிடமாகச் சுற்றிவருகின்றன’