தமிழ் வலியக்கொழுவு யின் அர்த்தம்

வலியக்கொழுவு

வினைச்சொல்-கொழுவ, -கொழுவி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வலுச்சண்டைக்குப் போதல்.