தமிழ் வலுவூட்டு யின் அர்த்தம்

வலுவூட்டு

வினைச்சொல்வலுவூட்ட, வலுவூட்டி