தமிழ் வழமை யின் அர்த்தம்

வழமை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வழக்கம்.

    ‘நீ செய்வது வழமைக்கு மாறாக இருக்கிறது’

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சகஜ நிலை.

    ‘நகரம் வழமைக்குத் திரும்பிவிட்டது’