தமிழ் வழவழவென்று யின் அர்த்தம்

வழவழவென்று

வினையடை

  • 1

    வழுவழுப்பாக.

    ‘தரை வழவழவென்று இருந்தது’