தமிழ் வழிவகு யின் அர்த்தம்

வழிவகு

வினைச்சொல்வழிவகுக்க, வழிவகுத்து