தமிழ் வாணிபம் யின் அர்த்தம்

வாணிபம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு