தமிழ் வாய்க்கூடு யின் அர்த்தம்

வாய்க்கூடு

பெயர்ச்சொல்