தமிழ் வாய்கொடு யின் அர்த்தம்

வாய்கொடு

வினைச்சொல்