தமிழ் வாய்கொடு யின் அர்த்தம்

வாய்கொடு

வினைச்சொல்-கொடுக்க, -கொடுத்து