தமிழ் வாய்ச்சவடால் யின் அர்த்தம்

வாய்ச்சவடால்

பெயர்ச்சொல்