தமிழ் வாய்பிள யின் அர்த்தம்

வாய்பிள

வினைச்சொல்-பிளக்க, -பிளந்து