தமிழ் வாய்விடு யின் அர்த்தம்

வாய்விடு

வினைச்சொல்