தமிழ் வாயாலெடு யின் அர்த்தம்

வாயாலெடு

வினைச்சொல்வாயாலெடுக்க, வாயாலெடுத்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வாந்தியெடுத்தல்.