தமிழ் வாயில்லாப் பிராணி யின் அர்த்தம்

வாயில்லாப் பிராணி

பெயர்ச்சொல்