தமிழ் வாயில்வந்தபடி யின் அர்த்தம்

வாயில்வந்தபடி

வினையடை