தமிழ் வாயில் மண் விழு யின் அர்த்தம்

வாயில் மண் விழு

வினைச்சொல்விழ, விழுந்து

  • 1

    (ஒருவருடைய) பிழைப்பு கெட்டுப்போதல்.

    ‘இருந்த பெட்டிக்கடையும் போய்விட்டதால், வாயில் மண் விழுந்துவிட்டதே என்று வருந்தினார்’
    ‘நம் வாயில் மண் விழுந்தால் யார் கவலைப்படப்போகிறார்கள்?’