தமிழ் வாயுமண்டலம் யின் அர்த்தம்

வாயுமண்டலம்

பெயர்ச்சொல்