தமிழ் வாயைப் பிடுங்கு யின் அர்த்தம்

வாயைப் பிடுங்கு

வினைச்சொல்பிடுங்க, பிடுங்கி

  • 1

    (ஒருவரைப் பேசத் தூண்டுவதன் மூலம் அவரிடமிருந்து தனக்குத் தேவையான) விஷயத்தை வெளிக்கொண்டுவருதல்.

    ‘வீடு வாங்கப்போகும் விஷயத்தை அவன் வாயைப் பிடுங்கித் தெரிந்துகொண்டேன்’