தமிழ் வார்ப்படவியல் யின் அர்த்தம்

வார்ப்படவியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வார்ப்புகள் செய்யும் முறைகள் குறித்த தொழில்நுட்பம்.