தமிழ் வாராந்திர யின் அர்த்தம்

வாராந்திர

பெயரடை

  • 1

    வாரத்திற்கு ஒரு முறையான; ஒவ்வொரு வாரத்திற்கும் உரிய.

    ‘வாராந்திரக் கூட்டம்’
    ‘வாராந்திரப் பரிசுச் சீட்டு’
    ‘வாராந்திர இதழ்’