தமிழ் வாளை யின் அர்த்தம்

வாளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வாள் போன்ற தட்டையான உடலையும், சிறிய தலையையும் கொண்ட (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.